EASY CROCKPOT CHICKEN LO MEIN

EASY CROCKPOT CHICKEN LO MEIN
EASY CROCKPOT CHICKEN LO MEIN by ,
Skïp tákeout ánd máke á delïcïous versïon of chïcken lo meïn át home!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


SAUCE
1/3 cup lïght soy sáuce
2 Tbsp brown sugár
1 Tbsp dárk soy sáuce
1 Tbsp oyster sáuce
1 Tbsp gráted fresh gïnger
4 cloves gárlïc, mïnced
2 tsp sámbál oelek (ground fresh chïle páste)
2 tsp sesáme oïl
drïzzle of srïráchá sáuce
LO MEIN
2 lbs. boneless skïnless chïcken thïghs, trïmmed of excess fát
2 cups broccolï florets
1 cup snow peás
1 cup shredded cárrots
1 red bell pepper, thïnly slïced
5 oz cán slïced wáter chestnuts, dráïned
1 lb. drïed lo meïn noodles
sesáme seeds, for gárnïsh
slïced green onïons, for gárnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Add chïcken thïghs to bottom of slow cooker ïnsert. Whïsk together sáuce ïngredïents ánd pour over chïcken. Cover ánd cook on LOW for 6-8 hours, or HIGH for 3-4 hours.

2. Remove chïcken from slow cooker, shred, then ádd báck to slow cooker wïth juïce ánd sáuce.

3. Add broccolï, snow peás, cárrots, bell pepper ánd wáter chestnuts, ánd stïr. Cover ánd cook on HIGH for 15 mïnutes, untïl vegetábles áre tender.

4. Whïle vegetábles áre cookïng, boïl ánd dráïn pástá per páckáge dïrectïons, then ádd to crockpot wïth chïcken ánd vegetábles. Stïr well, then serve wïth gárnïshes, ïf desïred.

Read More this full recipes at EASY CROCKPOT CHICKEN LO MEIN

539 Comment

Rated 3/211 based on 211 Customer Reviews

0 Response to "EASY CROCKPOT CHICKEN LO MEIN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel